fbpx
Menüü

Enne 1.01.2019 Alates 1.1.2019
Määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad, võttes arvesse ettevõtte suurust ja jagunemist struktuuriüksusteks, ning korraldama neile oma kulul väljaõppe. Ettevõtte mitme territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabiväljaõppe läbinud töötaja. Määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu. Oluline on tagada töötajatele esmaabi.

Kommentaar: Tööandja roll on esmaabi tagamine. Soovitatakse valida esmaabiandja territoriaalselt eraldatud üksustesse ja suurte hoonete puhul mitu esmaabiandjat. Soovituslik on läbi mõelda ka süsteem ja see dokumenteerida, kuidas talitada siis, kui esmaabiandjat ei ole majas.

Oli antud kohustuslike esmaabivahendite loetelu. Kohustuslik esmaabivahendite loetelu edaspidi puudub.

Kommentaar: Tagatakse soovituslik nimekiri aga tööandja valib esmaabivahendid ise, vastavalt enda tegevusvaldkonnale ja töö ohtlikkusele.

Määratud esmaabiandjal tuleb läbida 16-tunnine väljaõppekursus ja üle kolme aasta täiendõppekursus. Korraldama esmaabiandjale omal kulul ja tööajal koolituse ühe kuu jooksul arvates tema määramisest ja täienduskoolituse iga kolme aasta järel, makstes esmaabiandjale koolituse ja täienduskoolituse ajal keskmist tööpäevatasu.

Esmaabiandjale ei pea koolitust korraldama, kui esmaabiandja igapäevane töö eeldab erakorralise meditsiini, anestesioloogia, intensiivravi või kiirabi teenuse osutamist.

Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse viib läbi täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele

Esmaabiandja tööülesandeid konkreetselt ei reguleeritud Esmaabiandja täidab järgmisi ülesandeid:

1) annab tervisekahjustuse korral esmaabi töötajale ja käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud isikule;

2) kutsub kiirabi;

3) kontrollib regulaarselt esmaabivahendite olemasolu ja vastavust ettevõtte vajadustele.