fbpx
Menüü

24 tunnise väljaõppe koolituskava

Töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete koolituse õppekava

 

Õppekava nimetus Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete koolituse õppekava
Õppekavarühm Töötervishoid ja -kaitse
Eesmärk Õppekavas sisalduvate erialase kompetentside omandamine, õppekavas välja toodud kompetentside omandamine.
Täienduskoolituse asutuse nimi Protect Estonia OÜ
Täienduskoolitusasutuse veebileht www.riskianaluus.ee
Sihtgrupp Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes.

 

Õppekeel eesti keeles
Õpingute alustamise tingimused Veebilehel www.riskianaluus.ee teel saadetud sooviavaldus, milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Soovi korral on võimalik registreerida osalejaks otsekontakteerumisel info@protectestonia.ee
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Protect Estonia OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad üldjuhul kõrgemat erialast haridust või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
Õpiväljundid Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.
Õppemaht 24 akadeemilist tundi
Õppekeskkonna kirjeldus Tallinnas toimuvad koolitused Protect Estonia OÜ õppeklassis (Lõõtsa 8a, Tallinn), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, whiteboard jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). E-õpe toimub spetsiaalses koolituskeskkonnas.
Õppematerjalide loend Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, mis on kinnitatud koolitusasutuse poolt ja nõuetekohaselt vormistatud
Õppe sisu KOOLITUSPÄEV 1

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded, töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral.

Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

KOOLITUSPÄEV 2

Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

KOOLITUSPÄEV 3

Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes.

Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine.

 

Koolitajad/lektorid Selgub koolituse toimumise ajaks