fbpx
Menüü

24 tunnise väljaõppe koolituskava

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolituse õppekava

Õppekava nimetus Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolituse õppekava
Õppekavarühm Töötervishoid ja -kaitse
Eesmärk Õppekavas sisalduvate erialase kompetentside omandamine, õppekavas välja toodud kompetentside omandamine.
Täienduskoolituse asutuse nimi Riskianalüüs OÜ
Täienduskoolitusasutuse veebileht www.riskianaluus.ee
Sihtgrupp Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes.
Õppekeel eesti
Õpingute alustamise tingimused Veebilehel www.riskianaluus.ee teel saadetud sooviavaldus, milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Soovi korral on võimalik registreerida osalejaks otsekontakteerumisel info@riskianaluus.ee.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Riskianalüüs OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad üldjuhul kõrgemat erialast haridust või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
Õpiväljundid Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.
Õppemaht 24 akadeemilist tundi
Õppekeskkonna kirjeldus Tallinnas toimuvad koolitused Personali Arenduskeskus õppeklassis (Tallinn, Rävala pst 8) ja Tartus toimuvad koolitused Tartu Tervishoiu Kõrgkkooli (Tartu, Nooruse 5) õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, whiteboard jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).
Õppematerjalide loend Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, mis on kinnitatud koolitusasutuse poolt ja nõuetekohaselt vormistatud
Õppe sisu Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;

Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;

Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;

Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;

Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;

Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;

Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll.

Koolitajad/lektorid Kristi Jõeorg, Jaanika Jelistratov