fbpx
Menüü

Koolitustingimused ja õppekorralduse alused

Koolitustingimused ja õppekorralduse alused

Protect Estonia OÜ (koolitusasutus) korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti. Korraldatakse avalikke, veebipõhised, e-õppe ning eritellimuse alusel tellitud koolitusi.

 1. KOOLITUSTINGIMUSE
  • Veebileht ja koolitusele registreerumine
   • Koolitusele registreerumine toimub veebiaadressil www.riskianaluus.ee asuva vormi abil või e-maili teel info@protectestonia.ee. Peale registreerumist saadetakse registreerujale registreerumiskinnitus e-kirja teel, kus on näidatud koolituse nimetus, registreeruja ees- ja perekonnanimi, koolituse asukoht ja aeg.
  • Koolituste kestus
   • Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund kestab 45 minutit). Koolitusasutusel on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest viivitamatult.
  • Koolituse eest tasumine ja osalemise kinnitamine
   • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve koos maksetähtajaga väljastatakse osavõtjale peale registreerumise kinnituse saamist e-posti teel. Klient tasub koolituse maksumuse arvel märgitud tähtajaks Protect Estonia OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE112200221073172773, märkides selgitusse arve numbri.
   • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Protet Estonia OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud arve.
   • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel koolituse päeval.
  • Koolitusest loobumine enne toimumist ja toimumise ajal
   • Kui avalikul või eritellimusel koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusasutust hiljemalt 2 täistööpäeva (8.00-17.00) enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
   • Hilisemal loobumisel kui 2 täistööpäeva (8.00-17.00) kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest.
   • Loobumise juures ei kohaldu võlaõigusseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus (VÕS § 53 lg 4 p 72).
   • Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis on õppijal võimalik liituda järgmise grupiga, leppides koolitusasutusega kokku uue kuupäeva.
  • Koolituse ära jäämine või edasilükkumine
   • Koolitusasutusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt 2 tööpäeva enne planeeritud koolituse toimumist. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

 

 1. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED JA TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED
  • Üldised alused
   • Protect Estonia OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
   • Õppetöö toimub reeglina õppetööks sobivates ruumides aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn, veebirakenduste vahendusel või e-õppes. Eritellimuskoolitused viiakse kokkuleppel läbi koolituse tellija ruumides.
   • Koolitusele registreerumiseks on vajalik järgmine info: õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile.
   • Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri või kokkuleppe alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Avalikud koolitused toimuvad tööpäevadel päevase õppetöö vormis.
   • Protect Estonia OÜ-l on õigus teha koolituste vormis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.
   • Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
   • Õppetöö toimub eesti keeles.
   • Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud nõuetekohane õppekava.
   • Peale koolituskava läbimist antakse läbinule nõuetekohane tunnistus, juhul, kui ta on läbinud edukalt teadmiste kontrolli.
   • Osalejale, kes ei täida edukalt teadmiste kontrolli, ei anta tunnistust. Õppijal on võimalik teadmiste kontrolli korduvalt läbida.
   • Õppijal on õigus pöörduda asjakohaste küsimuste ja lahendust vajavate küsimustega alati koolitusasutuse poole, saates e-maili või helistades.
  • Lektorite kvalifikatsiooninõuded ja lektori poolne tagasiside
   • Lektorid peavad omama erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on valmis ja võimelised tõestama.
   • Koolituse läbiviimisel pead lektor lähtuma ametieetikast, soovist edastada enda teadmisi parimal võimalikul viisil ja lähtudes esmasest viisakustavast.
   • Koolitusmaterjalid koostatakse lähtuvalt koolituskavast ning õpetatavatest teemadest ning asjakohastest õigusaktidest.
   • Lektor esitab peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
  • Osaleja poolne tagasiside
   • Protect Estonia OÜ küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal, e-maili teel, kui ka suuliselt. Tagasisidet saab anda nimeliselt kui ka anonüümselt.
  • Vaidluste lahendamise kord
   • Tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus vastavalt seaduses ettenähtud moel.