fbpx
Menüü

Kuidas koostada ohutusjuhend, mis paneb lugema?

Kuidas koostada tööohutusjuhend, mis paneb lugema? Eesmärki täitev töökeskkonna ohutusjuhend on lühike ja sisukas ning seda on lihtne lugeda ja meelde jätta. Parim ohutusjuhend valmib koostöös ettevõtte töötajatega. Sellisel juhul rahuldab see nii tööandjat, töötajaid kui ka nende esindajaid.

 

Tööohutusjuhendi ülesehitus

Võid ohutusjuhendi üles ehitada järgmiste teemablokkidena –  „Mida teha enne tööd, töö ajal ja pärast tööd?“

 

#1: koosta ohutusjuhend koos kolleegidega

Kõige tõhusam tööohutusjuhend on töötajatega koostöös tehtud ohutusjuhend. Kuid lisaks on soovitav kaasata väliseid konsultante, kes oskavad nõu ja jõuga abiks olla, kuna ohutusjuhendi koostamine on teadmisi nõudev ja ka ajamahukas tegevus.

Kaasates töötajaid juhendite koostamise protsessi võid olla kindel, et:

  • juhendis on võetud arvesse tegevusala eripärasid;
  • kõik saavad kirjutatust ühtmoodi aru;
  • iga asjaosaline võtab info ka teadmiseks.

 

#2: kasuta mitut allikat

Juhendit koostades arvesta töötervishoiu ja tööohutuse seadust ja sellest tulenevaid määruseid ning ettevõtte tööprotsesside iseärasusi. Mõtle selgeks töökeskkonna ohutegurid ja hinda töökeskkonna riske.

Ohutusjuhendi koostamine on meeskonnatöö. Mida rohkem vaatenurki ja arvamusi Sa juhendit luues arvestad, seda parem. Juhendi koostamise meeskonda võiks kuuluda töökeskkonnaspetsialist ja -volinikud, töötajad ja sealhulgas juhtivtöötajad, tehnikud ning teised olulised meeskonnaliikmed.

Mõelge üheskoos ja sammhaaval läbi kogu oma ettevõtte töö stsenaarium – millised on tehtavad tööd ja kasutatavad seadmed/masinad.

Töövahendite kasutuse korral määra kindlaks, kes võib järgnevaid tegevusi töövahenditega teha – nende käivitamine, seiskamine, transport, paigaldamine, seadistamine, parandamine, hooldamine, puhastamine ja kõik muu asjassepuutuv. Lisaks otsi välja kõikide seadmete kasutusjuhendid. Kui neid kohapealt ei leia, võib püüda otsida internetist.

Kirjutage tööülesannetest ja seadmetest lähtudes lahti ohud, mis võivad tingida terviskahjustuse tekke (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühholoogilised, füsioloogilised) ja nendega seotud tervisekahjustust vältivad ennetusmeetmed sh. vajalikud isikukaitsevahendid ning füsioloogiliste ohutegurite all ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted eri masinate-seadmete kasutamiseks ning töö tegemiseks.

Sellise põhjaliku ettevalmistusega loote eelduse, et juhend täidab maksimaalselt oma eesmärki ennetada võimalikke tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Tõsi on, et kontoritöötaja tööd ei ole mõtet ohutusjuhendiga üle reguleerida. Piisab, kui juhid tähelepanu õigele ergonoomilisele töökohale, puhkepauside pidamisele ning sellele, et ka kontoris tuleks tegutseda ettevaatlikult ja alalhoidlikult.

 

#3: tõmba tähelepanu

Ära koosta ohutusjuhendit vaid selleks, et saada linnuke kirja. Sinu ülesanne on anda juhendi sisu edasi nii, et see meelde jääks.

Soovitame ohutusjuhendit tehes läheneda ülesandele loominguliselt ning lugejale sobivas toonis ja vormis. Arvesta kirjutades ka seda, et vähem on rohkem:

  • pikk ja igav jutt ei tõmba kellegi tähelepanu ning
  • inimese mälu suudab talletada vaid teatud koguse infot.

Ohutusmärguannete puhul kasuta julgelt pilte ja muud visuaalset abimaterjali. Pilti on enamasti lihtsam meelde jätta ja pildile võid teatud piirides anda ka naljatava varjundi. Humoorikus haarab inimese tähelepanu ja tekitab kõneainet. Nii kinnistub Sinu esitatud info lugeja mällu veelgi tõhusamalt.

 

#4: too kõik oluline välja

Esmalt selgita välja tehtava töö kasutatava seadmega seotud peamised füüsikalised, füsioloogilised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised ohud ning too välja nendesse ohtudesse sattumise ennetamise meetmed. Seadmete ohutusjuhendite koostamisel kasuta “töö ajal” punkti all kindlasti seadmete kasutusjuhendeid.

Kirjelda, kuidas töötajal on võimalik vältida tööprotsessi ajal tervise kahjustamist. Näiteks, kasutada mõnda sobivat isikukaitsevahendit, reguleerida töölaud sobivale kõrgusele, hoida liikumisteed puhtana või kasutada piisavat valgustust. Kajasta ohutusjuhendis ohte, mis võivad päriselt esineda. Ära tee ohutusjuhendist riskianalüüsi. Ohutusjuhendi eesmärk on selgitada töötajale riskidega seotud ennetustegevusi ja õpetada töötaja ohutult töötama.

Teisena pane ohutusjuhendisse kirja töökorraldus ja puhkepausid. Pausid on olulised mis tahes ametikohal töötavale inimesele: meie kõigi keha ja vaim vajavad sirutust ning võimalust pingest taastuda. Puhanud ja efektiivne töötaja on Sinu ettevõtte suurim väärtus.

Näide. Näita ohutusjuhendis pauside ajad või vahemikud ära lihtsa mudeliga: iga 20 minuti töö järel on 20 sekundit paus, mis võimaldab selga sirutada või istuva töö puhul püsti tõusta. Sellise intervalliga on töö mitu korda efektiivsem ja tööandjana kaotad igas tunnis vaid ühe tööminuti. Lisaks on puhkepausidega saavutatav võit pikaajaline.

Kolmandaks esita selgelt tule- ja elektriohutuse nõuded. Tõenäoliselt piisab viitest mõnele teisele ohutusjuhendile, kus need juba kajastust leiavad. Viidates väldid info asjatut kordamist ja suunad lugeja õige juhendi juurde. Pea meeles, et tule- ja elektriohutuse nõuded tuleb alati ohutusjuhendis esitada juhul, kui need nõuded on tavapärastest nõuetest erinevad ja töö või töövahendi iseloom seda nõuab.

Kui tööohutusjuhend on koostatud, leia sellele hea nähtav koht. Selle informatsioon või ohutuse põhimõtted peavad töötajal visuaalselt silme ees olema. Mitmed meie klientidest tööandjad on leidnud, et ohutuse teemaliste plakatite paigutame töökeskkonda nähtavale kohale hoiab töötajatel ohutusnõuete täitmise olulisust igapäevaselt meeles.

See on nagu kokkuvõtlik ohutusjuhend töökeskkonna seinal meenutamas olulisi reegleid, et vältida tervisekahjustuse teket.

 

Kokkuvõte ehk neli põhireeglit ohutusjuhendi koostajale

  1. Tööta ohutusjuhend välja koos kolleegidega.
  2. Käsitle iga tööd ja seadet ning kata kõik ohuolukorrad.
  3. Kirjuta selgelt ja lühidalt. Kasuta piltide ja jooniste abi.
  4. Too välja kõik oluline.

Peamiste ohutusnõuete visualiseerimiseks on hea kasutada plakateid.

Postituse juures olev pilt ei ole illustratiivne, vaid selle saad ka Sina oma töökeskkonda tellida.

Lisaks sellele plakatile on meil veel palju muid põnevaid tööohutusalaseid plakateid. Küsi meie loodud plakatite kohta rohkem infot aadressil kristi@riskianaluus.ee.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe