fbpx
Menüü

Töökeskkonnavoliniku ülesanded ettevõttes

Kes või mis on töökeskkonnavolinik ning kuidas toob ta kasu ettevõttele? Miks peaks töötaja võtma vabatahtlikult juurde lisakohustusi ja vastutust töökeskkonna eest?

Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat.

Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest tulenevalt on voliniku valimine kohustuslik ettevõttes, kus on 10 või rohkem töötajat. Kui ettevõttes on vähem töötajaid, on tööandja kohustatud konsulteerima töötajatega tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes.

Töökeskkonnavolinik on oluline võtmeisik

Liigagi tihti kuuleme, et püütakse leida lahendust töökeskkonnavoliniku valimata jätmiseks. Miks? Sest see on tülikas lisakohustus ja keegi ei ole nõus volinik olema. Miks see probleem tihtipeale tekib? Töötajatele ei ole selgitatud, milline on töökeskkonnavoliniku roll ja millised on töökeskkonnavolinikuks olemise plussid.

Töökeskkonnavoliniku roll on ettevõttes väga oluline. Töökeskkonnavolinik on tööandja „silmad ja kõrvad“ töökeskkonnas. Võib lausa öelda, et oleks rumal volinik valimata jätta. Kui pidevalt tuleb otse töökeskkonnast infot ohtlike olukordade või situatsioonide kohta, mis vajavad parendamist, annab see aluse tööõnnetuste ja kutsehaiguste täielikuks vältimiseks või ennetamiseks. See aga loob olukorra, et töötajad on terved ja teevad tööd, seega teenivad tööandjale tulu ja endale palga. Tööandjale tähendab voliniku olemasolu mitmete läbimõeldud ja sisuliste ettepanekute saamiseks töökeskkonna parandamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks.

Kui keegi kahtleb, kas hakata volinikuks või mitte, tasub plussid ja miinused hoolikalt läbi kaaluda. Volinikuks olemine näitab aktiivsust ja valmidust võtta vastutust, mis omakorda annab lisandväärtust CV-le. Lisaks on see hea võimalus lisateadmiste omandamiseks.

Kes ja kuidas saab volinikuks

Töökeskkonnavoliniku rolliks on esindada töötajate arvamusi ja ettepanekuid töötervishoiu- ja tööohutuse teemadel ning pidada läbirääkimisi tööandjaga.

Volinik valitakse neljaks aastaks ning tööandja kohustus on tagada volinikule vastav väljaõpe, vajalikud dokumendid ja infomaterjalid, mis puudutavad töökeskkonda  ning ohutust.

Kui ettevõttesse tuleb tööle uus inimene, tuleb talle teada anda, kes on töökeskkonnavolinik, samuti on soovitav panna nähtavale kohale inimeste nimed, kes hoiavad silma peal töökeskkonnal.

Valimiseks korraldab tööandja töötajate koosoleku piirkonnas, kus valitav volinik tegutsema hakkab. Valimised loetakse toimunuks, kui koosolekul osaleb vähemalt 50% töötajatest (sealhulgas ka lihtkirjalikud volitused). Kandidaadid voliniku kohale seavad üles ettevõtte töötajad.

Ka tööandjal endal on võimalik voliniku valimist toetada. Tööandja võib tutvustada ettevõtte töötajatele valitava voliniku õigusi ja kohustusi. Samuti ka töötajate esindaja rollist tulevasele volinikule seadusest tulenevat lisakaitset, milleks on näiteks Töölepingu seadusest tulenev eelisõigus koondamiste korral tööle jääda.

Kui töötajad volinikku ei vali või esitatud isik rolli täita ei soovi, on ettevõte sunnitud tööd korraldama töökeskkonnavolinikuta. Sellisel juhul võivad töötajad oma probleemide korral otse juhi poole pöörduda ning ka juhi kohustuseks on enda kurssi viima vastavate infomaterjalide ja seadusandlusega.

Tööandja kohustuseks on teavitada Tööinspektsiooni töökeskkonnavoliniku valimisest 10 päeva jooksul, edastades selleks ettevõttes valitud voliniku nime ja ametikoha. Töötajate koosolekul on võimalik volinik enne tähtaja möödumist ka tagasi kutsuda ja uus esindaja valida.

Voliniku õigused

Volinik esindab oma kolleege töökeskkonnaalastes küsimustes. Ta jälgib, et töökeskkond vastaks nõuetele. Nõuetele mittevastavuse korral on volinikul vajadusel õigus peatada töö ja nõuda puuduste likvideerimist,  kuna vastasel juhul võivad töötajate elus ja tervis ohtu sattuda.

Töökeskkonnavolinikul on õigus tööandjalt nõuda seadusega ettenähtud tööohutus- ja -tervishoiuabinõude rakendamist. Töötajate varustamist töökorras isikukaitsevahenditega ning loomulikult teha ettepanekuid ka tööl valitsevate ohuallikate kõrvaldamiseks.

Volinikul on õigus pääseda kohtadesse, mis on vajalikud tema kohustuste täitmiseks ning saada infot, mis võimaldab tal  oma rolli täita nt info juhendamiste, tervisekontrolli ja töökeskkonna riskide kohta.

Valitud volinik ei tohi oma ülesannete täitmise tõttu sattuda ebasoodsasse olukorda, kui ilmneb tema ja tööandja huvide konflikt ning samuti peab tööandja võimaldama volinikul oma tööd teha, näiteks juurdepääsu infomaterjalidele ja töökohale. Samuti on volinikul õigus pöörduda tööinspektori poole ning saada teavet tööandjale tehtud ettekirjutustest.

Voliniku kohustused

Töökeskkonnavoliniku kohustuseks ei ole muudatuste ja paranduste sisseviimine, küll peab ta aga puuduste avastamisel neist teavitama nii töötajaid kui tööandjat.

Kohustused:

  • jälgida, et töökohas oleksid rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse abinõud ning et töötajad oleksid varustatud töökorras isikukaitsevahenditega. Siin on töötamise aluseks ohutusjuhendid tehtavale tööle ja kasutatavatele töövahenditele. Ohutusjuhenditest saab jälgimise nimekirja/sisekontrolli loetelusse välja tuua ohutusjuhendites olevad nõuded, mida tuleb töötamisel jälgida ja milliseid isikukaitsevahendeid kanda. Sellise loetelu alusel on väga lihtne kokkulepitud intervalli tagant nõuete kontrolli läbi viia.
  • osaleda oma töölõigus toimunud tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimisel;
  • teatada ohuolukorrast või töökeskkonnas avastatud puudusest viivitamata töötajatele ja tööandjale või tema esindajale ning nõuda tööandjalt puuduse kõrvaldamist võimalikult lühikese aja jooksul;
  • tunda töötajatele kohustuslikke juhendeid ja õigusakte;
  • jälgida, et töötajad saaksid töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas vajalikud teadmised, juhendamise ja väljaõppe;
  • jälgida, et töötajad oleksid läbinud tervisekontrolli. Antud valdkond lisati voliniku volitusalasse, kuna töötajad saavad temaga arutada, näiteks kuidas tervisekontrolli visiit läks, kas oli sisuline? Võibolla selgub, et on vajalik tervisekontrolli pakkujaga vestelda tervisekontrolli sisust ja kvaliteedist. Kui ettevõttes tänane tervisekontrollide läbimise süsteem töötab ja ei pea antud kohustust ilmtingimata töökeskkonnavolinikule andma.

Kui palju aega volinik oma tegevusele kulutab, sõltub ettevõtte töötajate arvust ja see määratakse kindlaks töötaja ja tööandja vahelises lepingus. Samuti sõltub volinike arv ettevõtte suurusest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette, et lisakohustuste täitmiseks kulutatav keskmise palgaga maksustatud aeg on minimaalselt 2 tundi nädalas.

Volinik aitab juhil teha palju eeltööd

Voliniku ülessandeks on olla kursis töökeskkonna olukorraga, otsuse puuduste tegemiseks teeb aga tööandja, mis tähendab, et volinik teeb ära suure osa eeltööst ning pöördub juhi poole vajalike infomaterjalide ja konkreetsete ettepanekutega puuduste likvideerimiseks.

See säästab nii juhi aega ning annab võimaluse ka neile töötajatale, kes muidu ei soostuks ise juhi poole oma tööohutusega seotud küsimustega pöörduda.

Lae alla kasulikud tasuta vormide näidised

Vaata lähemalt tasuta vormide näidiseid – need aitavad töötervishoiu ja tööohutuse juurutamisega Sinu ettevõttes.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe