fbpx
Menüü

Töökeskkonnavoliniku ülesanded ettevõttes

Kes või mis on töökeskkonnavolinik ning kuidas toob ta kasu ettevõttele? Miks peaks töötaja võtma vabatahtlikult juurde lisakohustusi ja vastutust töökeskkonna eest?

Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat.

Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest tulenevalt on voliniku valimine kohustuslik ettevõttes, kus on 10 või rohkem töötajat. Kui ettevõttes on vähem töötajaid, on tööandja kohustatud konsulteerima töötajatega tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes.

 Volinik esindab oma kolleege töökeskkonnaalastes küsimustes ning on ettevõtte jaoks oluline võtmeisik. Ta jälgib, et töökeskkond vastaks nõuetele ning vajadusel saab peatada töö ja nõuda puuduste likvideerimist.

Tööandjale tähendab voliniku olemasolu mitmete läbimõeldud ja sisuliste ettepanekute saamiseks töökeskkonna parandamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks.

 

Kes ja kuidas saab volinikuks

Töökeskkonnavoliniku rolliks on esindada töötajate arvamusi ja ettepanekuid töötervishoiu- ja tööohutuse teemadel ning pidada läbirääkimisi tööandjaga.

Volinik valitakse neljaks aastaks ning tööandja kohustus on tagada volinikule vastav väljaõpe (koolitusasutuste nimekiri on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel), vajalikud dokumendid ja infomaterjalid, mis puudutavad töökeskkonda  ning ohutust.

Kui ettevõttesse tuleb tööle uus inimene, tuleb talle teada anda, kes on töökeskkonnavolinik, samuti on soovitav panna nähtavale kohale inimeste nimed, kes hoiavad silma peal töökeskkonnal.

Valimiseks korraldab tööandja töötajate üldkoosoleku, valimised loetakse toimunuks, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 50% töötajatest (sealhulgas ka lihtkirjalikud volitused). Kandidaadid voliniku kohale seavad üles ettevõtte töötajad.

Ka tööandjal endal on võimalik voliniku valimist toetada. Tööandja võib tutvustada ettevõtte töötajatele valitava voliniku õigusi ja kohustusi. Samuti ka töötajate esindaja rollist tulevasele volinikule seadusest tulenevat lisakaitset, milleks on näiteks Töölepingu seadusest tulenev eelisõigus koondamiste korral tööle jääda.

Kui keegi kahtleb, kas hakata volinikuks või mitte, tasub plussid ja miinused hoolikalt läbi kaaluda. Volinikuks olemine näitab aktiivsust ja valmidust võtta vastutust, mis omakorda annab lisandväärtust CV-le.

Kui töötajad volinikku ei vali või esitatud isik rolli täita ei soovi, on ettevõte sunnitud tööd korraldama töökeskkonnavolinikuta. Sellisel juhul võivad töötajad oma probleemide korral otse juhi poole pöörduda ning ka juhi kohustuseks on enda kurssi viima vastavate infomaterjalide ja seadusandlusega.

Tööandja kohustuseks on teavitada Tööinspektsiooni töökeskkonnavoliniku valimisest 10 päeva jooksul, edastades selleks ettevõttes valitud voliniku nime ja ametikoha. Töötajate üldkoosolekul on võimalik volinik enne tähtaja möödumist ka tagasi kutsuda ja uus esindaja valida.

 

Voliniku õigused ja kohustused

Töökeskkonnavoliniku kohustuseks ei ole muudatuste ja paranduste sisseviimine, küll peab ta aga puuduste avastamisel neist teavitama nii töötajaid kui tööandjat, samuti on volinikul õigus töö ajutiselt peatada, kui esineb kahtlusi, et töö ohustab kellegi tervist.

Lisaks on volinik kohustatud jälgima, et masina oleksid töökorras ning töötajad saaksid vajaliku väljaõppe ja täidaksid tööohutusalaseid nõudeid (sh. kasutaksid ette nähtud isikukaitsevahendeid).

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste juhtumite korral osaleb volinik uurimisprotsessis. Oma töö tulemuslikuks tegemiseks peab töökeskkonnavolinik teadma töötajatele kohustuslikke juhendeid ja õigusakte.

Kui palju aega volinik oma tegevusele kulutab, sõltub ettevõtte töötajate arvust ja see määratakse kindlaks töötaja ja tööandja vahelises lepingus. Samuti sõltub volinike arv ettevõtte suurusest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette, et lisakohustuste täitmiseks kulutatav keskmise palgaga maksustatud aeg on minimaalselt 2 tundi nädalas.

Töökeskkonnavolinikul on õigus tööandjalt nõuda seadusega ettenähtud tööohutus- ja -tervishoiuabinõude rakendamist. Töötajate varustamist töökorras isikukaitsevahenditega ning loomulikult teha ettepanekuid ka tööl valitsevate ohuallikate kõrvaldamiseks.

Valitud volinik ei tohi oma ülesannete täitmise tõttu sattuda ebasoodsasse olukorda, kui ilmneb tema ja tööandja huvide konflikt ning samuti peab tööandja võimaldama volinikul oma tööd teha, näiteks juurdepääsu infomaterjalidele ja töökohale. Samuti on volinikul õigus pöörduda tööinspektori poole ning saada teavet tööandjale tehtud ettekirjutustest.

 

Volinik aitab juhil teha palju eeltööd

Voliniku ülessandeks on olla kursis töökeskkonna olukorraga, otsuse puuduste tegemiseks teeb aga tööandja, mis tähendab, et volinik teeb ära suure osa eeltööst ning pöördub juhi poole vajalike infomaterjalide ja konkreetsete ettepanekutega puuduste likvideerimiseks.

See säästab nii juhi aega ning annab võimaluse ka neile töötajatale, kes muidu ei soostuks ise juhi poole oma tööohutusega seotud küsimustega pöörduda.

 

Lae alla kasulikud tasuta vormide näidised

Vaata lähemalt tasuta vormide näidiseid – need aitavad töötervishoiu ja tööohutuse juurutamisega Sinu ettevõttes.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe